۵ سس نم ی تس دوستا زه ژ سمخ سس ی ی له« ۰ را ۱ همه م< 1 2 : ۳ ___ ِ 7

وم همه مج موم جه مه

کشت رن تسب مو پیج شماره ۱۹۷

۱ ۱ ٍ 3 ۱

دو مین یار

ما رو ده

تاره ۱

روج وج جح وج یی

,۱۰ ریال

یار

ساژ

ی خیا بان‌منوچهرک< ٩‏

۰

۶ «وقیقه از فیلمآسمان جل فیلمبزداری شدب قرار است این فیلم‌اوایل اردیبیشت ماسال آینده

زدی رده بيأبد

۲ وب سور

تسود دا9ت

علیرغماظهار ات له وعلیه‌عده‌لی

وی احتمال آزیواح دنر مب زاد و آقای‌مالیت دراین‌هفته‌شنیدیم که آفای مالق‌برمحفلی اظپارداشته که مقدماتانجام اینازباتما‌رسیده است یا پددانست همتاری‌رادیوشی

«مرزاد باتروپ‌جفری موجب‌شدء

ی

ازدواج مهرزاد

بر ای بارسوم- در سالن اول تتاثر تهر ان؛ پیس(عشق پبری؟ را زو صحنه | وردند.

بقراراظهار آقای دکنروالا - فراراست بزودی‌يك دسته‌آژ بالرین های امر یکائی بدعوت شاترتهران؛ بایران آ یندو ازوجود آنها دربرتامه های | بنده‌تناتر استفاده‌شود ۰

میشداقدامات متصدیان تثاترتبران

۰ 2 ۰ سینماً و ثله ویزبرن درتعام دئیا؛ با تله‌ویزیون از طرف کمپانی‌های فیلمبرداری مبارژه می‌شود ولی در کشورماموضوعکاملا معکوس شده - باین معنی که صاحبان بعض فیلمها ب در اثرر کود فوق‌الماده‌کار فبلم وسیئما؛ فیلم‌های خرد را تله‌ویزیون میدهند وظاهرا یکی ازوارد کسه کان‌فیلم؛ رأساً واسطةً بین صاحبان فیلمها وتله‌ویز یون‌میباشد, عده‌ثی ازمدیر ان‌سینماها اظهارمی‌داشتند که‌یکی از علل ر کودکار فیلم‌ها درسزون سینمائی‌امسال ؛ همین موضوع می‌باشد وماجداً مصمم هستیم با تسلیم فیلم له وی یون؛جبت‌حفظحیات خوی : شدیداً مخالنت کلیم ؛

تناتری خودرانیزبا تروپ مسزبور تجدبدخو|هد کرد.

مهرزاد درحال حاضرعضوکادر ثابت‌هتر پیشکان تناثرتهر آن‌است‌وبا <<« 2 + جودیکه مدتهاست‌تناترتبر ان اژوجود و ار ها ی شایع است بزودی دوفر از اعضای کمیسیون نءایقات مع‌الوصف بموجب قرارداد منعقده کثور تفییرخواهند یافت . هنوز نام این دونفرمعلوم بست موی وتتاترتهران + حقوق ثابتی کذشته آفای ذ تنرسمیمی بریاست که‌یسیرن 9 خودرادریافت کرده‌است کار گردیدنت» 1 ۳

# فا 2 9

مت دم از مت دز زا مت زا ی ما

۳

دس«

تار افدام مر 7 رهق

بانده تفاربه خودر! اسر

دی که برای تیه بر کردانان وهترپیت؟

آزادی یمس 1 و من مت هت مت دی 0 0

مت رصین مضه میت عصه یمه |

مشکروجوو پیتکان تناتر وسینما کاه بچشم میخورد

پیش ازاین‌همبه‌اشکال مختلف

با روشی کنایه و آشکار نظرمرادرباره

خانم‌ها و آقایان هنرپیشه کته نوشته‌ام "وفکر نمیتکنم طی‌این مدت

تفیبری دز نظرمر| «یافته باشدچنانکه ‏ , درطرزحرفه‌ای وهثر پیشگی‌خانم‌ها , دیدهءام موب ودو وآفابان تغییریر اه نبافنه‌است | «مساقر> خوبتربود - واما قیا

وه اه دنو درا قاسبه بقع بدقر بوده‌است - درتتاتر ثرقی " ۱

مبینماً تنزل کرده‌درصور تبکه‌شر

طاهری او کاملا بدردفیلم میخورد-

تطادعجیب !

+«هین ددم

۲

استعداد شگرف‌تفگری از فر به بودن اودرر نج است بر خیده

و خاس ررخیدهء‌بی‌شباهت

مور به‌مورد خاص سارنگه‌نیست استعداد "پرخیده به‌شکل يك انجام وطیفه تسم روفیا فتوژ یوبن جنبه‌های سینمائی اوست*

روفیا

هرتب در آمده‌است .

شاید عدء‌ای تمجب کنتد|گ بکزيم برر ک ریانی حرف ۳ و توق [کنوزتوتی۱ ورخوبی جبارپرسوتاژبدی بوده احمدی هنرییگه‌ایکه ممکن است

ایند خوبی اداشته باشد ه

سار ژاث

استمداد بر

های شبیه

اشتباه و

دانشور بیبوده مدای کارسینها راکنار

گذاشت .

درعرض یکسال درحدود ده هزارعکس ازاودرمجلات های مره پا چاپ شد وصدها هزارعکی دیگرزیب اطاق مردان

مجره و سربازخانه‌ها گردید وتیتالوئیزشهرتی بدست آورد که مریلین موترومرخدسنال قبلداقت

آما عمام این شپرت‌ها وسروصداها حی جاءطلیی او را ازضا تمیکرد. اومیخواست متاره سینما شود وزیبائی‌های طبیمی خود. را ها فربکشاند ولذت‌ببره تاایشکه‌شائی‌بس راعش آهد واورا ۲

برح برای قیلم< يك وجب‌خالاخدا > شخاب

دراین فیدم «تیثالوئیز > باند معپورش دکه اورا با «يك‌وجب خالخدا» به قتیوال‌کان فرستادفد آما از بخت بد «تانیاناسوموئیلوا» با فیلم ۶ وقتیکه تك‌لث‌ها پرواز م یکنند> اور بکلی‌ازمیدان بد رکره واونتوانستآنطور که باید وشاید موردتوجه قرار گیرد.

وقتی ازفتیوال(کان>ب رکشت کمپانی با امونت بااوقراردادی مش دکردتا چند فیلم اژوی تهیه نماید. اولین فیلم‌وی قروزیاغیان>نا) دار و که عمام وقایع آن دزمیان کوعستانبای پربرة «ییتالرئین> مجبوراست لباسهای پوستی وبعمی یقه: بسته بپوشده

خودش آزاین موضوع سخت عصباتی‌است زیرامایل‌است مشل مربلی‌مونرووجی‌ماتسفیلد وامثال آنها برجستگی‌های یدنش را نان بدهدومحبوبیت. بیعتری‌بدست آ ورد,

هفته قبلوی به خبرتکارمجله فتویلی> اطبارداشت:12 گر میدانستم این جهیه کنند کان. بدجنی مراباین روزانداخته ود رکیسف ای پوستی و پشمی حیسم خواهند کرد ه رکز ایزول دا فصو تمیآگزدم» 4

مگرچه چیزمن| بتا| کبرك یابر یت بازد و کمتراست که آ نیا رالخت وعورتشان‌می‌دهندومرا می‌پوشانند؛؟

برحب اتقاق سومین فیلم وی‌نیز يك فیلم وسترن‌بنام شدژخیم> اه ورآنیم بعبتتانه تشبری ازبرجستکی‌های بدشی نت اب کمیانی پاراموتت بوی قول داده درفیل بعدی حتما از وی حسابی بشود. ۱ ۴

ژمکافی نظرهار| جلب کرده بقدری

۱

1

جری دااد تعمیم دارداژرمان دیگر گربس متالموی پنام 2 بازا

ابار کو تاه سیئما لیز ابت تیلور در نمایشنامهٌمعر وف تدسی ورلیا : واقعهٌ تاستان گذشته» که بخرج سام اسپیگل ( تهب» 1 کننده«پل‌رود کوای») بر ای کمپانی کلمبیا نهیه خو اهر شدرل‌اول راایفام کند. لیام |یتله تورمیلر بتنهاثی هر کدام داستانی برای اینك بنام شکوه درچمن» بوسیلهُ لیا کازازير

و ار ترفیام خو | هدشده ازداستان‌م بر باسم <لباسخارج ازاندازم)-

لمی خواهد ساخت ۱

نظر گرفتهاست

ی تهیه فیلم «امپراطوری شمشیر6بودجهای دراین فیلم شایدلارنس البوبر کس امیدوارست که فیلم ثانه مزپلون مونروو1۳- عجیبی درعالم رو برو بشود. ۳ در فیلم«] نهابه کوردورا می آبند »تا کنون اینها بازی می کنند: گاری کو پر-ر بتاهیور ث-تب‌هنتر وان‌هنلین؛ ربچارد کنت ؟ دبك بورلك؛ رابرت کیت و مایکل کالان.این فیام از محصولاتو پلیامز گتز پرودا کش است که کلمبیا ‏ نا بخش میکند. * مارلون براندوفیلم «سرپازيك چهم» زاثار گردانی مي‌کند ‏

بون و تانر مكزيك «پیتاپلیسر» ناش مقابل براتدولا

|یفا مپکند 1

* بعدازموفقیت فیلم <پیتون پلیس > در آمر یک 0 نبیه کش

تان» با مر نفیت

حر‌یس و

پراین راین

به پیتون پلیس > فیلمی تبیه کند. میس متالهوس برای ابن‌رمان 4

صدهر ارولاردرباقت کر دداست: 2

2 درشب» باشر کت بریژیت پاردو دفرآنثا سچان درسال ۱۹۵۹ عملی خواهدشد. پ ۳ 4

لا بافیلم « بر ای‌او لین بار» باشر کت ماریولالزا.

يك) کتر یی محبوب آلمانی‌بنام «حواافی کوزیان!

بتماشا گر آن معرفی می گردد. ۹ * کمپاني واروبكت عم کنون فیلمی دروست نبهه ؟سی ۳

< آدمسوان)فریفا؟ نامداردوقاز است درآن مورینآو هار اه رابت ۱

و آنتونی‌نمولی بازی کندد, ۱ ۹

هیوار در «در خت برف»

چندی است که فیلم <

سوز آن‌هیه ارد» نام امن‌میخواهم

آیالیز اهم عشق دوداره پذّیرفت )مایخل بیاد سال6 ۰۱۹۶

وقتی که در وین‌کاپیتنی بود میاقند

رود از هم پاشید

از آتوقت درست هفت‌سال‌می اکنوزنبت مایکل‌ح‌میکند | کنون که بار ولیز ار | باقته مثل‌هعه شه دو ستش‌مو با بارهیگوید میکند من‌مرد:ام,حالا

مايك‌دختر؛

بوزی خیال عویبر[ بعا بو قالب

چنور بزثم > مایگل گوشت باین‌حرفپا بدهتار نیست. میگربد که سوزی بمادری حتیاح‌دارد... اما و3 تریاد مبز ند ن4؛تومادره‌ن‌نیستی! بابرم مدتپاست مرد.»ترمی‌خواهی چاي او را بگیری ازتر متنفرم!> مایکل می‌پذیرد کهلیز | حمیقت‌میب

سرزی کوچواو

این خلاسه‌ای از سنارپو و داستان «هرکز وداع مکن> است

ژببارری ترا ت‌هفت‌ساله‌ای منعة ساخت که هر سال‌بر يك‌فیلم بازء کند اما ازفیلم‌دوم وی دوسه‌سا است که خبری نشده! دوسال پیش ی فیلم | ننکلیسی بنام«قلب‌شکست * از بورشرز درتهران‌دیدیم که ائرٍبا ارزشی بعمارمیا مد..

کرنل‌بورشرزببانبای آلماای فا فسوی توا تلیتی افنای کاب دازد ز قبافهآی به2مارآنریت > خیلی‌شبیه ابت ۰

رل سوم فیلم؛ نقش ویکتور را ۲ کتور معروف هالیوود چورج-

ایع عاق و مدعوقیارااکه در آغوش هم لیربرلبه 9 ملدحفه می کلید حیلی وقت انست جدا ازبکدیگرزخدآمیداندهن تدا4 . در آغوش چه کسی:بسرمی‌برند... عشق «ویادیمون» ویب رآلچی؟» ۱ همان کرمی وتحرارتکه درآ غازداشت بیمال گرثه ازع اند ۳۳ فعلا دوستانو آشنایان نزديك سعی دار اد هر‌طور که شده؛ اختلاف دا ازین ببرند و باردیگر ایندو زوج م*مود وزن وشوهرمپربانرا ۵ داده وبیکدیکر باز کردانند. شاد اینبار9ويك» رهییل> بانج که اندوخته اند بهتر بتو انددباهم زند کی کنند .

کلیه هترهای مستظرفه

نما در نرد ماازهده میم

انستر»آیه‌یلکسنت قذیمی است بای کی باز یط وا نمی را لنین موسی دولت اتحاد جماهی‌ر

فوروی سوسیالیستی فر ۱۹۲

بیان شد«

ض درشوروی که حکومت‌وروابط مردم براساس_تئوری و دکتری-ن مار کس‌وانکلس برپاشده‌این‌سختان لنین درحکم نوهته های آسمانیو وحی منز ل محسوب مبشود,

در اقلیم پپناورروسیه‌شوروی این سخن لین امروژه جنبه ادبی بخود کررفنه است زیر اچه باد کترین و تلوری و چه عملا وقدماً در حال حاضر فبلم سیتما بزر کترین روش و میه زعمای کرملین برای رسیدن ب‌لود دعر وماستء این کار بوسیله*9۵۰سیئمای رسمی ویا بوسمله پنجاه‌هزار محل دیکر کذ فیام منیا دز اآن جاها بمعرض نما رش گذارده میشرد وسیله تمای‌حکومت با ۱۵ جمهوری‌روسیه شوروی‌میبا شدو مشک است بتو آن‌فر یه ودهکده‌ایر ازقطب‌شمال تا منتهی الیه دشت‌های پپثاور جنوب روسیه‌پیدا کر د که فیلم‌سینما د و آنجا بمعرض ۲ دیدمردم گذارده‌نشود.

ین روسیه شوروی و امری من (اريك‌جانستن) استودبومسفیلم بعنی

بزر کترین استودیو فیلمبرداری

شوروی را که در م ر کر روسیه با شده‌است بخوبی‌دیدم

مسفیلم درحدودسالی۲4 فیلم تبیه میکند و ۳۵۰۰ تکار کن و کارمند دارد ۰ این استودی و ۷ آتلیه قدیمی باوسائل‌ولوازم مرتب

وعالی وسه آ تایه مدرنوجدیددارد

که دوتای از آن‌ها در موفع اقامت من ور أمحاتکنیل‌شد:. در انار دورلت درعشکیلات دولتی استودیبو مسفیلم تحت نظر ستفیم فرهنك می‌باشد ورئیس و مص‌اون

وزارت

روسهامیگو بند :

رورش یا اد کی هن مه ها

۰.2 های مستظر فه مهبتر است

سب ویس کان‌ود لیم انزن #

2

است اجازه فیلمبردازی ازروی‌آن

داستان‌ها دادهء‌نخو | هدشد

مره تحصت‌ووانتدوویوفیلم:.- برداری رئیس استودیو می‌باشد. ۰ نامیردء وطائف کار کردان‌ها» تپیب کننده‌هاوحتی نویسنده ها را تعیین

5

می کند.

آستوویو نویسند» ثابتی وا دو استخدام خود ندارد. وقتی که | ارائه 5

که

نویسنده‌ای ایده قایل‌قیو

0 وادآأنگاءباو احازه داده می

آن ایده را صورت یلك واستان

۴

گر تو سنده

ماش الوم تساک

خبره ومجرب باشدباو |جاژه‌نوشتن ستازیو نیزداده خواهتد عد رال

یسنده مر بور در بو همتاری‌میکند و یبا نویسنده متبحردیکری رااجیرمی- سازد. پس‌اژاتمام فیلم‌به تکار نده هشتادهز اررو بل که معاول‌هشت‌هر از ولا است برداخت می کرده .لیکن درعوض هرء۵۰نسخه آشافیکه اژ

استودیو نیز ازطرف‌وزارت فرهنك فیلم چاپ شود باومیلقی برایسر

تعیی‌میگردند ۰

هفتادهز اررو بل تا* ۲4هزّار رویل

ی معروف ومورد

راتاه ۳۵۰نخه تبیه

مینماند

مولفین بااستعداد وخوب حق

داستان فیلم زادر

سه تحریر در آورئد

در آمدآنها از۷۲

هر اردلاردر عرطل سه صال. بوخش تخواهد بودائهم خیلی‌تتدرت ودر

موا

عنر پیشکان اهمیتی کذارد-نمیخود

استودیوورحدوو +۲۵ کنورثابت

دارد که بایخان مرتماحقوق‌پرد اخت م ی کردد ولی‌برختر آثباهتر پرشگان درجه؟ و۳ میماشتد که با نب‌ادستمزه 2 ۱ تأدیه می‌شود به‌سای رهثر پم شکان قیلم روزائه درمدت ی که کفرمیکنند. مین مر ولارتا»! دلاریرهاخت میگرردد: سازندکان فیلم در روسب شوروی اژستار ,سا یو شخصست ده ست کی بیز ار ستتدوحی‌عنر یرت های عضت قیلم پندرت در فیلمی‌صدهر | روبل (دء‌هر ازدلار) دستمر دوز باقت می‌دارند . جمم در امد سالیاف تادو یست‌هر ازرو بل( بهست‌هز ار ولا حتی‌برای ستا رکان مشهورو برجبت

یی 21

بکان وسازند کان‌خود

۱

و آوزدهاشت

تام او انتك روی‌هرفیلمی که باشد

چون :هر اعتبار ابه‌کماشای اطمیتان می‌بخشد که اثری م-لماً بدیع و

جالب‌خو | هددید

را 4 جمله نپیه ند ان

معدودی است ه تماشاچبان باسم

وی قبل ازنام هدر ,پیشکان و

حنوان فیلم:توجه می کلند رسمی فعلیری معاونت کل کمپانی کی هد

ماست. اها باید در نظرداشت که دوواقع این زان وله بوده است ثه درطی‌سال ها قمالیت

پر؛هر ودرخشان‌خودنام این

زا به میلماروهای سر اسر جهبان معتوان یلك شر کت تهیه کنضد‌ی قیام‌های خوپ‌شناساندءاست اوق هنوزسی‌سال نداشت ر اه فمالیت‌های اجتمامی خسودرا شروع کرده پرد که امعاتات هر

«ح‌ار بل ف . ز آنو لک))

۷ ۲۰ ۵۲۲۷۱( خودش‌باطالمه ووو,

ابمان واطمینان,

درختی ريشه دار و ثهن

ی وازتر ار پیش درنظرداشت که ۰ / ماما سا فیلم‌های کون موزيك و آوازبکنجاند تکیرر استودیوپس ازسالپا فعا باین ایده

ناطق بود, استودیو

جولسون» » دردستبیل ‏ 7 ابتدا فراربود در 3 آهنك و آوازجا داده‌شود یه روزفبل ازاتمام فیلم(زانول )مس شد کهچند کلمه حرف هم بمز دیالوك بفیلم بیافزاید... باین‌ترتیب بود که درسال ۱۹۲۸ فیلم ناطقبا بءرصه‌وجود گذ‌اشت,سه‌سال بع در۱ ۱۹۳زا نولر ادرمقام‌مدیریت گل تببه لمپانی برادر آنو ارثر مپیاٍ

روزفبلم‌هالی بوچود آورد که مورد پسندعامده‌ردم ومثتقد کرفت فیلم‌های ج جاودانی چون «سزار کوچا «عافبت کار پنج سناره 6 و جامعه» را مقارن پا فعالیث شدیدبا ادهای قدرت‌مند دژدا| کرد «زن اداره روگو ‏ رادر اوضاع آواحوال زا ۳ بوجود آ ورد وبالاخره هر زندانیان زنجیری کریخنم» راچ فریادی برعلیه شکنجه های ائسانی زندانهابکاربرده این خدمات ۱

آواس تبلیعانی براه انداخت وبا پولی که آذاین ممرعایدش می‌شد‌به

استودیو گذاشت؛ از1جائی که این فدرت فعاله واقعاً بی نظهر بود کمیانی برادران وارنر جاضر شد

که

فراهم آوردن و نوشتن سوژه برای فیلم معفول‌شد جا من‌انتای بیفبری د تمره بك فعالیت‌نسبتاً کوناه هفتسه ای ایکصد و پنجاه دلار-

بن زمینه صورت رمانی داسم

اعادت* :اهر کردید» ژانوك این کتاب‌را زیرغل گذاشت باتومیدی کامل روبه استودیوی‌فو کی‌نباد . مطالعه کتایش حاضربخریدن آآن شدند ورول‌خوبی هم به زائو درازایوا کذار کردن حق‌تبیه فیلم از روی داستانش پرداختند,

این‌کاملا خلاف| نتظار نو یسندء

زانوك راتحت استخدام‌خوددر آورد. که‌برای محبوب‌ترین وپول-ازترین هذر پیشه‌ی استودیودر آن‌ایام‌سناریو های خاس ومناسب بنویسد... این ۲ کتورشهیرسگی‌باسم«رین‌تین‌نین»

بود *

مقامات |ستودبو بی

«جا و ارت ر؟ مدیر استودیوی برادر ان وارثره‌ردی است له به عفاید خودسخت پایبزد و مومن‌است ودرشمن‌بافر ادبکه بر آی‌استودیوی 0 ِ ی

1

ِ ۲ 8

(( ر دشه های ا ات 6 ۲0۵۷۲۵۱ 01 100/8 7/6

لاو مرك مخیرعای (اوی البرت) است که نج‌اوي ی 1 آن‌ها نمزهم سیب ]خدلا وحیات محدب انن ار 2 دیری تدارند. قماس تمز هم سر درم ساب 5

اه در مر ام د گیضم یاهان آ نان ز سفه اس 0 ژباو "ثبست . دفت‌در اه وضت‌ورض

یکی دیکر |ژوسانل‌سر کرمی) یشان

ین ۱۹۳

ست بت ۰۰

۰ یب ۰ ۰ , 9 ر شمنان بنهادی ۹ ی ۰ 7 ؟ اک حلاصه د 7 ۰ نجام دوه آفاده لاق ۳ ۱ ۳ حل ن ا م۳ واای شیر ك ات فد مریگ فرتتاده شود یگ جانت ی ی / دختر مه کوچك بنام9ج ری وت و فرناندامفقووشده‌ائد.۲ و ناد احسیی ۱ ,رداق ایکو مر درا ی ام می‌برد. درخلال‌این احو «تونی > . ماشین س موی ربا طرق دیکریعی از مردان 0 ن و 5

واععاگا مت‌کنند. «لمی

را

حلاسه داستان

همین جا خاتمه مید« ۱ عوقعی

که فیلمرا نشان بدهندلذت تماشای آن اژین خواهد رفت رث نو سنده وا میاب درمیان نویسند گان‌رمان‌های

لیب # ی

چینی » در طبقه خاصعی

قرار دارد - این مرد که ازئوك فلم او تا کنون حوادث حپرت ان‌گیزی‌برهفجه کافتد

روان شده رفیلم‌های

ما کم کرد

ااسسست منیع:

شماره ۱۵۹۷

« مار یافر ائو» «وادی

کنستا نتین »در صحنه ای) زو

سس م به کرد داز رکرر نی‌است که تا کون دردنیا پید شده‌است . رمان ها او درانکلستان دامریک خریدان انی دارد و ه کنر خر می‌شودچاپ او (انز در سیصدهز او نسخه است.

۰ درمیان کارا کترهای مختللی که این‌مردخلق کرده «می کوش) مامورزندهد و درعین‌حال‌جدی|دارر کاهی امریکا از همه مشپور تر وبهمین‌جهت بیغثر ازهمه اورا رو پرده‌سینها مشاهده ميکنيم.

ترین نوسند

خوانند» فرا

1

نقش"امی کوشن؟ را تون ی کنستانتین» درچند فبلم فا ری ایفا کر ده‌است. ادی کنستانتمن اسلا امریثای است‌وای در فر انس بیش ازمو طن‌خرد

شهرت پید| کرده و بمهبن هلت دد آنجا مقمم شداه است ‏ با هیگل ورژیده؛ لبخند طمله آمیز و تالا

* پرفرازونشمب» نزد زنان فرائسوی

محبو بت فراوائی پیدا کردهطردک که نمیگذارند از فراسه بسرولا برود

در فیلم 2 دشنان پنچائی وی نقش(امی کوشن؟را با همسان خهونت و مبارت همم‌تگی از میکند وهنگامبکه مشتهای سنگین وی شکم وچانه دزدان ف-ردا بد فریادتحسین ازحلفوم لاله

او ر

می آ

چیان ببوا مهرود : قید ووصفحه۳۸

حقوق سا ها بزرلی ۳ از متا

از مجله تایم

۱٩۰٩ هیدنا۱٩ شمارء‎

جاد وین

مایه‌های شخمی شروعبه تهیه فیلم آمودندو یا یشکه در ع عل‌حقوق مستمری تابت تفاضای پورسانتاژ از منافع فیلمپارا کرد ند روا بط مالی‌وحفوفی ستار گان هالیوود بسیارتماشالی تر و پیجیددتر ازقمام رن دکانی عشفی و داداد کی هتر پیشگان آن‌شد . ولی ازةمام‌خیمه شب‌باژی وقایم موشکی که ستار گان‌سینمادرسررو بطمالی خودبا کمیانمهای فیل برد ! ری نود اند این یکی‌ازهمه منکتر و پبچید ,تر است ,

1 ده ماه قبل دوتفرسنار یو اویس » ینام مارئین را کین وجان‌لی ای موسوم‌به (سوارضام) که بکسی‌داده

نشده بود برخورد کردند.اين کتاب

برودیر | ین برای‌سرف‌شام بمترزل

جان فوردرفت ویر | نجا(جان‌وین)

بکد

ان یا

1

پورساتازی دوفیلم اخیر خود نام با

۵ دور کرد 3

تافو مترسه | منافه تیی

باطلاع عموم میرساند که جم عکل حوائز قرعه کشی

تال حاری 5:۵۰۰۰۰۰

ربال و دارای :

٩‏ جایزه ۵۰۰:۰۰۰ ریالی جايزه ۰۰ ۴۰۰6 ریالی

۲ ۳۰۰/۰۰۰ زر ۴ ه را موی ر« ۱۰ و هزاران جایره ۱۰:۰۰ ريالي و

۲ تاقبل‌از پایان سال‌چاری به اداره مر کر

و« هومیو.؟ ور

رن موی 7

۰ ریالی و ۵*۰ ویالی است

ازبرند کان جوائز بالاباشيد ی سندوق پی‌انداژ ملی یا

یکی ازشعبه‌ها ونمایند کیپا وياجه‌هاي بانك‌ملی ایبران درمر کر با

شهرستانبا مراجمه وبرای خود وفرژتدا

تنان حساب‌پی‌ائداز با زکنید

ی نندعد؟ در

که‌سوم و یلیام نز

بین ۶۲ میلیون دلار میکردد. ته‌تتها *۰سال‌دیگرطول میکعد که ویلیام. هولدن*؛ساله آخر بن سیم* هحزا و دلاری خودرا بکیردیلکه کمپاشی کلمبیا می‌تواتد موخلال این طولاتی‌بول کر اف‌مر بورر | هو:

ولا کات اک

سالی۵۰ هر اودلار به ویلیام هولدت بپردادبتابر این‌معلوم‌می‌شود که و حقیفت کمپانی طمبیا خدمت.. ویلیام عولدن را اوم وی

۱ مرتخد ۳ (یبکی‌بود-یکی‌نبو ِ- ی‌هار دار

استو یو و بلاق ۳۳

سار لحت و کار آردان : رحيم روسنیان- هور فنی اه ود روبرخال فا لم دار ؛قو انلو.باشر کت : ر و و مدا 1 ی انی. ریم روشنیان - نقدسی - «بوش کر از ۰ را 1 انسوربر کر

کذ اروت ۱

قوائلو در کارخود ورزبده و

متبحراست, بموفقیت او امیدفراوائی

کی بود یکی نبود ستاریوی این فبلم را

«بکی بود » یکی نبود» روشنیان » هبرپبخه‌متروف ۱۳ بکی

نیزمی‌باشد) برشته‌تحن پردر زر 93

خما عبده‌دارشداست

یقبقه آن با استفاده تدر بپلوی مرشت) کبیه شده و از

ر امیر نیمه‌شب بشصر وز

ری رام توروت

پس‌ازمدتی مر امیر حامله شده قرزندی بدنیا میساو

رژبرفلابی تصمدم میگپرد این کودگ را که پسری زیبا زاینجربان بوئی برده‌بقصدء حفط

ند وفرژند امسر ز

سنائد هیزم‌شکن و

فرزند خودرا در کاهواره اومم‌گذا

ابثاثا [ودله هبزم‌شکن. بدست‌هان مرددیوسیرت بجای کروكد امیر قتل

شپاره مخصو ص مجله ستاره سینما ۱

بزودی بمنا سرت انشا دی پستمین شمه موه وتصادفآن 1 فاژسال رگ مه ی

باشگرهی بر باشده و رگ شاه سس که از هر عبت بی‌نظیر است منتشر سور اهد متظر| لهی های بعدی باشید

69

مپه‌ی ب‌ردم "مدیم داشته؛ بان‌تکات

ور یزء‌کاریپای فراوانی چاشتی زده است -

تهیه کنندهژول‌شممروسنار بوی

آثرائلین کيدينك ۱ ولدون عیل‌تنظیم کرده‌است.موزیا دیوید باتااف پپیجبان فیلم

۲ ندی کر بفیث .ال خلیشاذار ۰ استلا والتر ما تیو . درد اد نی اد بر این

7۳89 ۵۵۱۵1۵

۱ فرص سازان (ملوددام)

یونانتد آرئیستی

یکسری ماچراهای‌هیجا نآ ویر آنتريك . موشوعی کبرا و غیر حادی جانافةٌ پرفرمانی‌هالی‌خوب و ب این ملودرام را ازسایر آثار 1

يك‌قبرمان جنث

ین از ادوسال‌حین درزتدان

بخانه‌ا درواشنکتن بر

کره ؛

نها > میگردد او که قبل اژعزیمت بجنگه » تجارتخانةٌ خودرا بدست «فوران> و«تورم؟ ۱

جه صریجی

رسیده است ؛ و کمپانی‌اش بوسیلةٌ فوران اداره

با کمك <

مهو مثشی مخصوص فوران بقنیه اسلی پی میبرد وحقیقت فتل شریکش‌فاش میگردد

از اننجا بمعدسکانسهای‌هیجان

وخوردهایوحشهانه:

خرهستکیریق انلیماشا گران برحتدلی خودمیخکوب میسازند. انی< دا تورتر »بسیارجالب

«تری‌سازان » بخرح مارتن لنسر تچیه شده است خوب . جیمز ایورز ۳ دقیته . | کتبر۱۹۵۸ انا ] ندروز.آ لن ديك فوران ۰ جیم مل‌تورم ۰ بار نی

۵ ۷۵ ع«تهظ 709

هر شه‌ها قرهز میشو (قبرمانو )

کلدو ین‌مابر

و شون

روف» زن

تدروو ویرجینیا استون>

آوروتاراح تکننده بوجود آورده|ند. سه هنرپهشة مشپور 9 جیمزمیسون>» يك کرافورد» و < دوروتی نقش‌های اول رابا مپارت خاصی‌ایقا کردء| ند وجودآن عا سبب می‌شو د که این‌فیلم با فروش سرساءآوری دربازار های جهان 5

گردد ۰

مواجه تویسنده .کار گردان و تبیبه کننده <آتدرواستون» یکباردیگی ات میکند که درتهیه فیلم‌های تکان دهنده نظیری‌برای خود نعی- شناسد .اثرانگشت استون‌ازا دا تا انتهای فیلم مشهوداست- ستانسی- «ای آغازداستان کاملانظرتماشا گرها را بحود جلب میسازد , هیجان در اواخز فیلم باوج خود ۰س‌سد « استون تا آتجا که مقضدود

بوده » سعی آرده‌است‌داستان جنم رئاليستيك خودرا حفظ کند. برغ قسمت‌هنا؛در مقاطق اس وف رم ماجری فیلمبرداری وتهیه شده - دریستی حسته ها یباها در تالا میکند يك‌فیلمد کومانتررا مشاهده میتماید .

خوب -جیفز چراللب

۴دقیقه- کتبر ۱۵۵۸ جیمز میسون- کاپیتی ادو بر دورد آی‌د ندر بج-ماهیا: برودريك کر افورد. هنری اتارت‌وابتمن.لر وی

۸۶۶۴۵۷ ۰ ۵ دیا ویر

تیر (حنالی))

+ ۵

فرانسه» سر کردانست- بازی‌شافی وقانل‌ارزشی اراله میده

این اثرجا 1

این اترجالب‌جنانی محصرل انگلستان به بخرح وهان دین و بکار کردانی‌مایکلآ ندرسن‌تهیه‌شدم, در | مر یک بوسیله استودیوی استراتفرو پخش کردیده‌است ۰ سنار یویادوارو در ایپورست ( اسل داستان نوشتً 2 ائی. دبلیو. میسون؟) پر از تکات وریزه‌کاریهای استادانه‌است . زوج مشهور 2 دین- آندرسن؟ قباا یکسری فیلمهای جنائی ول مثل خانتیر#تبیه و بازار ها عرضه کرده‌بودند . خیلی خوب-آلن‌دیدم ۴۳ دقیقه - اوت ۱۹۵۸ اسک ر هو مو لک-هانواد رابرت‌ار کهارت- فرد پیشر ایوود‌فرکس.آن

ول و90 وه ها و 5 وانرنوینظمی (کبی)

کنتینابتال

تیه کنند کان پل سوستکین و بیجن کار کردامی چازاا "کزیستت از روی سناریوی تی* بی* کلاراد با شر کت‌مایکلرد گریو َّ ارت هورلی وررتالت از ۳

ی بات از : بر کمپانی کنتیننتاليك اف کمدی و ساخته‌اند که‌پی‌شك گوچك ‏ ربزراه ازمماشای آن‌لذت خواهند: : اسل داستان فیلم را ال با كمك وبوین‌نایت نوشته و دد 3 ۳ ق بر ۱ ۷ :بط آور واطیفه آمیز آنر| کار

دلب کر دذاست ۰ 0 میت پر هیجان حومفری 1 با مححنه‌های مسر مواکمدری سیر ب ۱ و فیلم تعابق‌کامل دارد - د 2 بقیهدر

۱ قسمت دوم ۱

درخلال اولن فیلم خودم ۰ ست‌وچهار کلسرح> وملاقات‌با «زاواتی‌نی> من به ایجاد چند فیلم کدی سبك دست زدم که ازمیانشان می‌توانم «مادالنا» , 2 مره اخلاف صقر > ويك پیرو کار ببالدی‌درسومعه > را

اسم ببرم این فیلمه۱ همگی‌با موفقیت واستقبال مردم رو بروشد ومن گسه بدین ترتیب برای خودم شهرت و اعتباری کسب کرده بودم‌درصددتهیه يك قیلم جدی بر آمدم فیلم ی که ازا

شده کودکان مرافب ماهستند 6 بود

تعمیم حاصل

که من و < زاولای‌نی > در تهیه‌اش متفقاً دست داشتیم » این فیلم در مرحدی بین فیلمهای متعارفی و فراردادی سابق و تحولات تون سینما بود : من همیشه باین ‏

معترف بوده‌ام ؛ درعن حال باید

بکویم تپیه این اثر برای من و

ک ته کرد بگری‌ندداشتيم این هشکامی بود که‌بارسنگین

شکست. شکنت‌نظامی وروحی با

ِ

یکی ارروزهااسالوودا تجلو ۲ تبیه کننده متهور فیل که خود را از اعقاب خاندان 2 بورژیا میداشت

۳ بالاخره نیز براثرمقاصدوخیالات

عکت؟

دور ودرا کارش بورش

کش

مرا بدفترکارش درقصر یی انجل‌و فراخواند :

در آتجا ازمن پرسید که آیبا حاضرم تبیه يك فیلم مذهبی زا عهده دار شوم با ته توضیحا افرود که داستان‌فیلم مر بوط به‌يك عده زاثریت بیم اراست که پای پیاده عارم زیارتگاه < لورهتو> امیشوند تا شایب. معجزه‌مقدسین‌شامل‌حالشان

شود و بپنود یابند . باین‌ترتیب‌بود

گذشته نجات بتش‌هستی من وهنر ۳

نت

ای؛ مارا مرکادر و مایرین

ا 55

ز پناهند گان سیاس

آلمان‌ها به علئی دو جستجوبخان بودند جزو سیاهی‌لتکرقیلم‌پذیرفته و بدین‌نحواژ نظرمتعاقبین‌خود پتهان مائدند؛ البته‌پناه دادن و مخقی 1 این کروه يك مسئْله دیکر

وان ایتکه در

کثرصیاهی‌اگر ممکته

یادم نمیرود که در یکی از

وزها ‌باران شدیدیشروع

شد واطراف‌کلبا همه‌جارا بمپ‌ها ویران کرد بی آنکه‌یما در داخل محوطه آسیبی برست

متاسفاته من کبیه فیل. ان

2 ترزاو نردی « ازسری مد بهای عبکی است که

3 دسیکا قبل از ایجادآثار . جدی خود بوجود آودده هنر پیشه اول‌ایی‌قیام..

«[ نامائیاتی» بو

میخود... گذشته ازهمه این حرفباء و درعین حال که من‌قبول می کنم

سوژه فیلم مورد

اژعقاید و ایج

بحت‌تا حدودی‌دور مذهسی_بود»

> را فیلم

1

همجتان < مسماو

خوبی‌میدانم سمنمای « نئور تالیست»

آمریکئی‌ها در چهپارم ژوئن ۶ وارد شدند وباورود آخان دوره پرماجری وعجیبی در تاریخ سینمای ایتالیا اعازشد.

کد از (سکتر ها مرلسای سن‌پل تمام شد واحد تهیه فیلم به استودیوهای مجاورتیدپالاتین منتقل گفت و درآنجا ظرف يك ختبه 2درواژء آسمان> یاتمام رسید. روز های‌پر آشوبی که ییاز آن ترارسید به هیچئی‌مجالآند,شیدن نمیداد؛ چه رسد با نکه کسی بخواهد طرح بیه‌فیلمی را بریزد. اصولا دیگر ستودیوودوریین ووسایلی‌باقی‌نمانده ود که بشود دست به‌تبیه‌قیلمی‌زو. با همه ازهم دورافتادهبوديم » هر بك یه عنهالی : خود و برای خود تدگی میکردیم وازاحوال هم یی

یندید وهمأن

جلو.

و لمانتعام‌شده

از فیلم

بدچه

۰ ند رگ < _-سوو ومر بوط هر ند کی دون

بود؛ همان که

بی‌خبرماندم ۰ اماوضع‌خودم در ایام ازاين قرار + د که به جپت

يك صحنه از « وروازه آسمان » اثر«< دسیک » ... این فیلم بسب هخا لفت مقامات مذهبی‌ردی پرده نیامد و بر ای‌همیشه تو قیف‌شد

- بچه‌ها بیائیدسیتمای تلو

بشیاد نبادیم بمرورایام و تدریجاً صورت گرفت. يك‌نفریمن گفته بود که < روسلینی> دوباره فیلم‌سازیر| از

آین‌شخص‌توضیحاً

سر گرفته است ۰ همیتقدر اقزوده بود که : داستان فیلم روی‌زندگی کشیشی‌دورمیزند.

مدتی ازاین ام گذشت ايك روزمن‌تصادفً با «روسلینی #وستاریست آثارش ‏ سرجیوآمیدی6 برخورد کردم » یعنی آتدو را روی پله‌های عمارتی درحوالی م رکز شهر نشسته دیدم. جلورفتم و بعدازسلام وتعارق از روسلینی‌برسیدم :

- خوب» چکارها می‌کنی ؛

گنراندن امور موقتاً به ووزنامه تکاری مشقول شده‌بودم؛مجله‌ای که من در آن‌کار میکردم ودرواقع عطو هیثات تحریر یهاش بودم باصطلاح يث مجله سینمائی بود ولی بیشتر بامور و ات

این مجله بالاخره پني شماره هم بیشتردوام نماورد و تعطیل‌شد » اما من بیآنکه منتظر تعطیلش بشوم آزشماره چپارم همکاری‌خود را با آن‌ها قضع کردم» دلیل این امرهم روشن‌بود» علاقه من به‌سینما خیلی دیشتر |زعلاقه‌ام به‌سیاست‌بود . یادم هست که درشماره اولاین مجله در ستونی تحت‌عتوان < چه‌قیلم‌ه‌الی مایلید تپیه کنید» از من خواسته بودندعقیده خودم‌را بنویسمعقیدهام برای خودم‌کاملا روشن‌بود» درآن متون‌مقاله من شامل طرح ات

1 1 وارد بودم ار ران‌ها آشمش «سی‌میه‌یام۱ تب انردرر لو) و دیگری «کایللوت ) ( کلاه گندهه) بوو 7 درخیا بان لومباردی شببادر آسانسوری میخوابید ویگانه مابه خر شور شانسش‌این بود کهپدربزر کی‌داشی که بسیار بوی‌محبت‌میورزید.

این حرارت‌محبت‌خانواد کیام‌میتا) ی کوچولو را کرم وزنده نگاه داش و اژتباهی‌نجاتش‌داد. اما 2 کاپللونه» دراین دنیای ببناورکاملا تثباب ود ۲ ۳۳ نداشت که باو توجهی کند یا جزئی علاقه ای نشان بدهد.بلاخرءه راز به سرقت و رنسدان کتید... این چرلوها به‌ترتیب دواژده سال و سیر‌دء‌سال د اشتند:لباسخانرژ ندب ها وتکه‌پاره پارچه های رنك ورو رفته تشکیل‌میداد» سی‌میه‌تا شنلی در اروعجیب بدوش‌داشت که بجزيث زیزشلواری مندرس زیر آن‌همج‌چیز برتن‌نداشت. کار این‌دو پس بچه این بود که بهحض|ینکه سمصد-چبارسدلیی از وا کس‌زدن کفش‌هاعایدشان مد به باغ ملی‌ویلابور کز که آن‌جرالی بود رفته اسبی کرایه میکردند و به سواری ۳0 «زاواتی‌نی #یرسناریوی وا ی

" خودش‌ازا بن اسب‌سمیل بسیار یبای

شاء رانه ای بوحود ورد« فکر تبیه فیلمی از زندا کی

راین‌شبر سرمیبرد وی این‌مدت بادختر جواأئی‌ننام

» آشنا شد و

با«بریژیت باردف» درقی

0

رها هه امواواز ی ۳

خود درایسن‌پس نشان داد که‌دست کمی ار مارلون برآندو

برای اطلاع بعدی سنوال نمود « تدارد ! استیفن مفرور وسرمست اژ

این پیروزی عازم انکلتان شد تادر فتیوال تأتری که‌دراین کشور

گذاد میعد شرکت کشد وی زرد > 2 سر یف بزر کترین بزودی دراین‌فتیوال درپیی(دود حنرپیشکان تاعر انکلتان قرار ۰ کنران> ش رکت‌نمود که‌موردترجه قرا ر کرفت . فراز و شیب

سالهای یمد ار ۱۹۵۶ ببعد . متوجه‌موفقیتبای بی‌دویی بویت شدم ‏ .

برای انتیتن‌سالهای طلمت وتره و از وی دعوتی برای ش ر کت روزی‌محسوب میشدند . استیفن‌طی فیلم یعمل‌آوردند. اولین بار«لتدن سه سال بافقرو درماتد کی دست قیلم> قراردادی باوی اماء ثمو بگریبان‌بود.وی برای امرار معاتی ودرفیلم #مرده کمنام> ول نسبتا با اجبارا بهشتلپائی ازقبیل مربانی» اهمیتی بمهده کرت ویازّا آکهی‌چسباندن, وا کی وغیره تن شرکت درفیللمهای میا درداد وا زآ ن کذشته زندکی تکیت همیخه رلهای منفی‌را بعپده بارش باعت شدکه ماههای متوالی :

ماجر ای رفت‌ان؟ ۲ ۱

ژء 1 قب و

د رفته دیده ودرمنتهای صد«

دوتن ار رشن هش سعکان جوان فیله‌های دراماد ت‌ ۱ 5

امه

فیلم رابعهده داشته و دك آو ازه‌خوان و کمدن مشهور بر ای او لین باردل درامی دد ان فیام بعیهده گر فتها

باین موضوعات اعتفائی ی عاقه ت‌مصمم ممشو د با انا مقابله نماید .بااشکه بسختی‌مجروح ۱

وزخمی

ی وقتی یی برد

وضع حمل‌خو | هد

مبشود

که همسرش بزو کرد ازلجاجت و خود سری دست «رمیدارد گس اون ال لاد کرستین‌وهاردنبرك حالا در

آقر بقا محنك مشغو لند.در ادا پیروژی

ازان تاز ات الیل رای مریئیبا بکمات اتکلیها میا ند الم انبا عقب تعیتی‌میکنند ,

دراین میان کاپیتن‌هاردند لد بسخت

+

ی زخمی مم‌شود ودر بیمارستانی ستری میگردد.

باوجودیکه‌هاردنبر بهمسرش

1 کزچن احتیاح دارد» اوازاخدن خودداری فیکند.

کرستین که سفت هعاب و ناراحت شدء باخهموهضب کرچن‌را ترك مینمایند. زدرپاریس؛ کریستن‌یی میم د کهآتچه درباره‌نازیها فکر

میب؟ ده اشتناه ازگزدر آمدء‌استد 4 ۳۳۲ ۵ سس ۳ انخ جه خر جدا پومیش د. یکفر

سر گردان بر اه‌میافتد. برمیان

زمان خانم‌ادناقربر»وبالاخرهچبار راه بووانی» اقتبای از کناب یسر

فروش جان ماسترز اینها نموسة

سم 9(۱ک)

7 ۲۱6۵ ۳ گ

کچ" ۳۳ رهای ه ان 11006 عصناه ۷۲ ۱

بگ رلهای زی ۲

سین

می ریت

س__ سست ۱ فیلمهائی هستند که‌ازتوولهای پنت ‏ ۱ سلراقنباس شده وباموفقیت شکرف ۱ رو برو کردیده| ند

[للیچمن» تبیه کنند‌نا؛ دوسال‌پیش امتیازتبیه فیلمی‌ازروک ول بست‌سلر ایروین‌شا <شیرهای جوان>رابا مبلخ گزافی خرید. هر چند درهماته‌وقع توانست آرزری خودرابر آررد واین داستان‌را,فیلم بر کرداند ولی پس اردوسال گوشش وتبیه مقدمات ولوازم کار سال فب موفق شد ترا بسورت فیلمی‌در آورد کها کت رمنتقدین روشنفکر جهان« بارهاش قلمفرسائي کننه چارل رن منتفد. مجله موشن پیکچرهرالددد افهادی لا ازان فلم ی گفت 3

« کیفیت, اصالتی بززگ دون سینه‌ائی شهر‌های چوآن می‌بینیه ۰ «»

5 که بامث میشزد کرده ۱۳۹ بیشمارتماشا گرا بان بکفم/

موقتیت وفروش آنراتضمین

<